Zásady ochrany osobních údajů

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)


obchodní značka Cane Cara., organizovaná a aktivní podle právních předpisů České republiky, zastoupená spoluzakladatelkou Pavlou Ondráčkovou, IČO: 72542373., adresa Brno - Zabrdovice, Kuldova 761/13, 61500, Česká republika (dále jen „správce“), prohlašuje, že veškeré osobní údaje zpracovávané správcem jsou přísně důvěrné. Správce s nimi nakládá v souladu s vnitrostátními právními předpisy i předpisy Evropské unie platnými v oblasti ochrany osobních údajů.

 

 

 Správce tyto osobní údaje shromažďuje prostřednictvím svých internetových stránek na adrese www.canecara.com (dále jen „internetová stránka“)


ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účelem zpracování osobních údajů je zasílání newsletterů (obchodní a jiná sdělení správce).

 

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 Právním základem pro zpracování osobních údajů je Váš souhlas, který nabývá platnosti při registraci na internetové stránce správce k odebírání newsletterů.


DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 Vaše osobní údaje bude správce pro výše uvedený účel zpracovávat do doby odvolání uděleného souhlasu. Souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to zasláním e-mailu z e-mailové adresy, pro kterou jste souhlas udělili nebo kliknutím na odkaz v newsletteru pro odhlášení z odběru. Emailová adresa správce je info@canecara.com.


PŘEDÁVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje nebudou zpracovávány dalšími třetími stranami ani třetím stranám předávány.


ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje správce zpracovává automatizovaně i manuálně a vede záznamy o činnostech zpracování. Při zpracování osobních údajů správcem nedochází k rozhodování založenému výhradně na automatizovaném zpracování bez lidského posouzení, které by mělo právní účinky nebo by se jinak významně dotýkalo subjektů údajů, jejichž osobní údaje zpracovává.


OCHRANA VAŠICH ÚDAJŮ

Správce přijímá veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Dodržuje všechny povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Správce je oprávněn zpracovávat informace automatizovaně například pro vytvoření statistických informací o návštěvnosti svých internetových stránek.

 


 

ÚČINNOST

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1. 9. 2020.